ดินปลูกยาง

ต้นยางต้องการดินที่มีหน้าดินลึก เพื่อให้รากยึดเกาะได้อย่างมั่นคงและต้นยางไม่โค่นล้มง่าย และดินปลูกยางต้องมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีปริมาณ แร่ธาตุอาหารต่างๆที่พอต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง

ดินปลูกยางควรมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดังนี้

-หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร

-ไม่มีชั้นดินดาน หรือชั้นหินแข็ง หรือเป็นดินลูกรัง

-ระดับน้ำใต้ดินไม่ควรสูงเกิน 1 เมตร มีการระบายน้ำดีพอเหมาะไม่ไหลซึมเร็ว
จนเกินไป

-มีจุดประได้ในชั้น C หรือลึกกว่า 1 เมตร

-โครงสร้างของดินดี มีความร่วนเหนียวพอเหมาะ คือ มีอนุภาคดินเหนียวประมาณ 35 % เพื่อเก็บความชื้น และธาตุอาหาร มี อนุภาคดินทรายประมาณ 30% เพื่อการระบายน้ำ อากาศ

-ดินมีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ระหว่าง  4.5 – 5.5