ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/62

วันที่ 25 กันยายน 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัดประชุมคณะอกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพาราเพื่อพิจารณา ทบทวนแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง