รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเศรษฐกร