รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

 

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561

 

ปีงบประมาณ 2562

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมิถุนายน 2562

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562