Call 02-561-5394 , 02-940-5794 ต่อ 12,15|rubberfunds@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

Home/ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนครั้งที่ 2

เมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี [...]

ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ครั้งที่2/2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา ได้มีการจัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา โดยพิจารณาเรื่องร่างตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุรเดช [...]

ดำเนิน กิจกรรม 5 ส

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 เงินทุนหมนุเวียนยางพราได้เดินทางไปราชการ ณ ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัม เพื่อดำเนิน กิจกรรม [...]

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนครั้งที่ 1

เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางสาวเสริมสุข [...]

โครงการอบรมเรื่อง “การจัดมาตรฐานแปลงกิ่งตายางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพยางชั้นดี”

วันที่ 24-25 เมษายน 2562 เงินทุนหมุนเวียนยางพาราได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การจัดมาตรฐานแปลงกิ่งตายางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพยางชั้นดี” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรเดช [...]

This website uses cookies and third party services. Settings Ok