รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

 

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561